یک تصویر یک خدمت (4)

سال ۱۳۹۴ و آغاز یک مسیر نورانی و اولین سال حضور ستاد راهنمای زائر در کشور عراق

دیدگاهتان را بنویسید