صوتی

پشت سر مرقد مولا، روبرو جاده و صحرا (مداحی فارسی و عربی)
کنار قدم های جابر، سوی نینوا رهسپاریم (واحد فارسی و عربی)
قَضَیْتَ ظَمآناً، بَقیِتَ عُریاناً (مداحی عربی – فارسی)

لبَّیک یا حسین

زَحفاً إلیک بالأربعین (مداحی عربی و فارسی ویژه اربعین)

اربعینک یبوالسجاد (مداحی عربی ویژه اربعین به لهجه عامیانه «خلیجی – عراقی»)