صوتی

در اربعین دیدار ما … (دکلمه + نوا)
الاربعین موعدی (مداحی فارسی و عربی)
کربلا شعلة لیس تطفی (مداحی فارسی و عربی)
یا سیّدی خُذنی (مداحی فارسی و عربی)
کلُّ زمانٍ جدیدْ … فیهِ یزیدٌ جدیدْ (مداحی حماسی فارسی و عربی)
للقُدسِ نحن قادمونْ … (مداحی حماسی عربی)