نقشه

فایل های نقشه راهنمای زائر در سایزهای مختلف و مناسب چاپ

عربی/ Arabic

حجم منخفض
حجم کبیر

اردو/ Ordu

کم حجم
بڑا سائز

ترکی/ Turkish

Kısık ses
büyük boy