سامانه دریافت نذورات و کمک های نقدی

هدایا و نذورات به حساب سازمان مردم نهاد راهنمای زائر واریز می گردد و در راستای گسترش و پیشرفت این مجموعه و خادمان استفاده خواهد شد.