ندای یاران اربعین (52161) لبیکی است به خــروش خــون حســین (ع) و اربعیــن، پــژواک ایــن فریــاد ظلــم شــکن. ســنت الهــی بــر آن مقــدر گردیــده کــه دیــن مبیــن اسلــام را بــر تمــام عالــم حاکــم کنــد و کنگــره عظیــم اربعیــن حســینی (ع) واقعــه ای اســت تــا ایــن انقــلاب در جهــان محقــق گردیــده و بشــریت را از قیــد بندگــی و اســارت آزاد ســازد. انقلابــی کــه آغازگــر آن حضــرت ســید الشــهداء بودنــد و ادامــه دهنــده و خــون خــواه واقعــی ایشــان حضــرت بقیــة اللّه الاعظــم ، صاحــب امــر و زمــان مــی باشــند.

اربعیــن حســینی (ع) بــرای جهــان اسـلام و تشــیع از آن رو مهــم اســت کــه در واقــع از ایــن پیــاده روی بــه مثابــه ی مانــوری بــزرگ و مقدمــه ای بــرای ظهــور مــی تــوان بهــره بــرداری نمــود.

بــه خواســت پــروردگار متعــال و بــا عنایــت مخصــوص ابــا عبــداللّه الحســین (ع)، چنــد صباحــی اســت کــه عاشــقان پــاک و دلســوخته ایرانــی، وصــال آرزوی دیرینــه خــود را ســهل تــر از هــر زمــان دیگــری احســاس نمــوده، بــا شــور و اشــتیاق بــی وقفــه بــه زیــارت محبــوب شــتافته و خــاک مــزارش را طوطیــای چشــم مــی نماینــد.

همانــان کــه بــا پــای پیــاده و قلبــی مملــو از عشــق و ارادت، بــه عشــق استشــمام فضــای عطرآگیــن کربــا کیلومترهــا راه را شــبانه روز قــدم رنجــه مــی نمایــد.

حضــور ایــن خیــل جمعیــت زائــران در ســال هــای اخیــر مســئولیت مدیریــت و هماهنگــی ایــن مراســم باشــکوه را بیــش از پیــش ســنگین و حســاس تــر نمــوده اســت. از ایــن رو گروهــی از نیروهــای وفــادار انقــلاب و ســربازان مکتــب ولایــت فقیــه، بــا شناســایی موضــوع بــه عنــوان کلیــدی تریــن حلقــه مفقــوده مدیریــت ایــن مراســم بــا شــکوه در ســال راهنمایــی در موضوعــات مختلــف، کــه بالتبــع تاثیــرات مهــم فــردی و اجتماعــی در اصــل مراســم خواهــد داشــت، بــا هــدف ایجــاد آرامــش خاطــر و دور نمــودن نگرانــی هــای مربــوط بــه دور افتــادن زائــران سیدالشــهداء از همســفران، در اقدامــی خــود جــوش ضمــن طراحــی طرح جامــع مدیریــت راهنمــای زائــر با سازماندهی منابع مردمی در سال 1394 بــه یکــی از مهــم تریــن نیازهــای موجــود مردمــی لبیــک گفتــه و ســعی نمودنــد بــا تعریــف و اجــرای اقداماتــی موثــر، گوشــه ای از دیــن مــردم شــریف ایــران را بــه ســالار شــهیدان ادا نمایــد.

بــا عنایــت بــه اینکــه فعالیــت مذکــور از ســوی مراجــع ذیربــط بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن فعالیــت هــای فرهنگــی و اجرایــی در مراســم ارزیابــی گردیــد و از ســوی مســئولین امــر نیــز بــا اســتقبال زیــادی همــراه شــد، ســتاد مردمــی راهنمــای زائــر، ضمــن ثبــت کانــون فرهنگــی تبلیغــی جهــادی امــام حســین علیــه الســلام، توســعه و بهبــود مســتمر پــروژه را بــه عنــوان یکــی از فعالیــت هــای شــاخص کانــون در دســتور کار قــرار داد.

هم اکنون با عنایت حضرت سیدالشهدا (ع) مفتخریم بگوییم، ستاد راهنــمای زائــر اربعیــن حســینی (علیــه الســلام)، تشــکلی مــردم نهــاد، ثبــت شــده در وزارت کشــور، ســازمان تبلیغــات اســلامی و ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات است کــه فعالیــت مطالعاتــی خــود را از ســال 1393 و فعالیــت اجرایــی را از ســال 1394 آغــاز نمــوده اســت. ایــن ســتاد در قالــب ســاختاری دانــش بنیــان؛ بــر ماموریــت راهنمایــی زائــران، گمشــدگان و ارائــه خدمــات مرتبــط، متمرکــز بــوده و تاکنــون ســعی داشــته بــا برنامــه ریزی هــای مســتمر، مطلوب تریــن خدمــات را در زمــان مراســم باشــکوه اربعیــن، بــه عمــوم زائــران ارائــه نمایــد.

در ادامه تصاویر مراسم تجلیل از خادمین ستاد راهنمای زائر در سال 1397 را مشاهده می کنید:

در این مراسم پرچم گنبد‌های مطهر حرمین امام حسین علیه السلام و حضرت عباس علیه السلام پیش روی حضار قرار گرفت و­از طرف ستاد مردمی راهنمای زائران اربعین، لباس خادمین ستاد، به محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات تقدیم شد.

20 خدمت موثر ستاد راهنمای زائر اربعین:

1.ثبت اطاعات در سامانه جامع مدیریت راهنمای زائر

2. ارائه خدمات «از من بپرسید»

3 . سیستم فراخوان یکپارچه (پخش همزمان صوت) در تمامی ایستگاه ها از طریق شبکه

4 . خدمات مخابراتی در ایستگاه ها

5. توزیع نقشه

6 . ثبت اشیاء گمشده و تحویل مدارک به کنسول گری

7 . همکاری مستقیم با کنسولگری ها

8 . معرفی اسکان های مردمی

9 . اسکان موقت زائرین گمشده

10 . گمشدگان، ثبت و جستجوی سیستمی همراهان

11. توزیع اقلام ضروری با توجه به سفارش واحد های خدمات رسان

12 . نصب بنرهای اطاع رسانی محیطی در طول مراسم

13 . همراهی، هدایت و راهنمایی زائرین نیازمند تا مرحله رفع مشکل

14 . تهیه گزارشات آماری و تحلیلی

15 . خدمات امدادی ایستگاه ها در موارد ضروری

16 . توزیع اقلام تبلیغی و فرهنگی

17 . ارائه خدمات اینترنت

18 . حضور مترجمین در ایستگاه ها (عربی، فارسی، انگلیسی و …)

19 . ارائه اطلاعات حمل و نقل به زائرین

20 . تهیه بستر سیستمی و تحت شبکه به منظور هماهنگی بیشتر مجریان طرح

اپلیکیشن اختصاصی راهنمای زائر

در سال 1398 مهمترین خدمت ستاد راهنمای زائر به صورت رسمی رونمایی شد، تمام خدمات رایج ستاد شامل: نقشه، جانمایی موکب ها، ثبت گمشده، جسجوی گمشده و خدمات محتوایی شامل: اخبار، توصیه ها، آموزش، معرفی اماکن مقدس، احکام سفر و ادعیه های مورد نیاز زائران در این اپلیکیشن ارائه می شود.

این نرم‌افزار هم چنین، قابلیت ارائه خدماتی نظیر ارائه نقشه مسیر پیاده‌روی اربعین، نرخ حمل و نقل در عراق، اعلام مفقودی افراد و مدارک را به صورت رایگان دارد.

نرم افزار جامع راهنمای زائر اربعین حسینی با حضور حسین ذوالفقاری و حمید رضا فتاحی معاونین وزیر کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا تقی پور عضو شورای عالی فضای مجازی و حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان رونمایی شد.

زائران اربعین می توانند با نصب نرم افزار راهنمای زائر اربعین حسینی در تلفن های همراه خود اطلاعات مربوط به این سفر معنوی را در دسترس داشته و با کمترین مشکلی به این سفر معنوی بروند.

این نرم افزار به همت ستاد مردمی راهنمای زائر با قابلیت های کاربردی بسیار تهیه شده است.

در ادامه تصاویری از رونمایی اپلیکیشن راهنمای زائر در سال 98 را مشاهده می کنید:

سخن پایانی

ستاد راهنمای زائر با امید و یاری الهی و همکاری هر چه بیشتر خیرین و خادمین و عاشقان حضرت اباعبدالله (ع) سعی دارد تا در سال های آینده، سطح فعالیت های مطالعاتی و اجرایی خود را افزایش دهد تا بتواند هر چه بیشتر به زائران و دوستداران اهل بیت (ع) خدمت گزاری کند.