سه شنبه، 14 مرداد 1399 |

مطالب موجود برای 'آموزشي'

فصل 1- ملزومات و اقدامات پایه خادمانِ راهنمای زائر پیش از سفر و حین سفر

فصل 1- ملزومات و اقدامات پایه خادمانِ راهنمای زائر پیش از سفر و حین سفر

18 مهر 1397 | 22:36
ملزومات و اقدامات پایه خادمانِ راهنمای زائر پیش از سفر و حین سفر-1 ادامه
فصل 3 تکنیک ها و روش های یافتن گمشدگان

فصل 3 تکنیک ها و روش های یافتن گمشدگان

18 مهر 1397 | 18:10
بسته‌آموزشی توانمند سازی و مهارت افزايی ويژه خادمين راهنما زائر -3 ادامه
فصل 4 نحوه محاسبه و تحلیلِ سرعت و مسافت زائران  در مسیر پیاده‌روی

فصل 4 نحوه محاسبه و تحلیلِ سرعت و مسافت زائران در مسیر پیاده‌روی

18 مهر 1397 | 17:09
بسته‌آموزشی توانمند سازی و مهارت افزايی ويژه خادمين راهنما زائر -4 ادامه
فصل 5-استفاده از موبایل و اینترنت  درکشور عراق

فصل 5-استفاده از موبایل و اینترنت درکشور عراق

18 مهر 1397 | 16:08
بسته‌آموزشی توانمند سازی و مهارت افزايی ويژه خادمين راهنما زائر -5 ادامه
فصل 6-راه اندازی و برنامه اقدامات ایستگاه های راهنمای زائر در قالب اتاقک ها (کانکس ها)

فصل 6-راه اندازی و برنامه اقدامات ایستگاه های راهنمای زائر در قالب اتاقک ها (کانکس ها)

18 مهر 1397 | 11:06
بسته‌آموزشی توانمند سازی و مهارت افزايی ويژه خادمين راهنما زائر -6 ادامه
فصل 7-ماموریت ها و اقدامات خادم ‌زائران (سیار)

فصل 7-ماموریت ها و اقدامات خادم ‌زائران (سیار)

17 مهر 1397 | 15:05
بسته‌آموزشی توانمند سازی و مهارت افزايی ويژه خادمين راهنما زائر -7 ادامه
فصل 8- برنامه اقدامِ برپایی  ایستگاه راهنمای زائر  در مواکب + میثاقنامۀ همکاری

فصل 8- برنامه اقدامِ برپایی ایستگاه راهنمای زائر در مواکب + میثاقنامۀ همکاری

17 مهر 1397 | 11:02
بسته‌آموزشی توانمند سازی و مهارت افزايی ويژه خادمين راهنما زائر -8 ادامه